#YOUTH AGENDA

Programa at Plataporma ng KABATAAN PARTYLIST


Ano ang mga isinusulong ng KABATAAN Partylist sa loob at labas ng Kongreso?

EDUKASYON

 
Isulong ang makabayan, siyentipiko at makamasang edukasyon at kultura. Isulong ang libreng pampublikong edukasyon sa lahat ng antas. Paunlarin ang agham at teknolohiya.

SERBISYONG PAMPUBLIKO

 
Isulong ang de-kalidad at libre o abot-kaya na serbisyong pampubliko sa edukasyon, kalusugan, pabahay at iba pang pangangailangan. Labanan ang tahasan at malawakang pribatisasyon ng mga serbisyong panlipunan.

REPORMANG AGRARYO AT INDUSTRIYALISASYON

 
Itaguyod ang tunay na repormang agraryo, pambansang industriyalisasyon, at pangangalaga sa kalikasan tungo sa isang nagsasarili, nakasasapat at pangmatagalang sistemang pang-ekonomiya.

KARAPATAN NG MGA MANGGAGAWA

 
Isulong ang karapatan ng mga manggagawa, lalo na ng kabataang empleyado, sa nakabubuhay na sahod at pangmatagalang trabaho. Iwaksi ang malawakang kontraktwalisasyon at ang di-patas na sistemang sahuran.

PAMBANSANG PATRIMONYA AT PATAS NA UGNAYANG PANLABAS

 
Igiit ang pambansang kasarinlan at soberanya at ipagtanggol ang pambansang patrimonya mula sa kontrol at dominasyon ng dayuhan.

Isulong ang ugnayang panlabas na nagsasarili, mapayapa, at may parehong kapakinabangan para sa ating bansa.

KAPAYAPAAN

 
Labanan at gapiin ang pandarahas ng estado at malawakang militarisasyon. Ipagtanggol ang mga karapatan ng mamamayan. Kamtin ang katarungan para sa lahat ng biktima ng paglabag sa karapatang pantao.

 
Isulong ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Itaguyod ang usapang pangkapayapaan na nakabatay sa pagreresolba ng ugat ng digmaan.

PAGKAKAPANTAY-PANTAY

 
Itaguyod ang karapatan sa sariling pagpapasya ng Bangsamoro, Cordillera, Lumad at iba pang pambansang minorya at tiyakin ang paglahok nila sa mga usaping makaka-apekto sa kanila.

Pawiin ang lahat ng porma ng diskriminasyon at pagsasamantala batay sa kasarian at itaguyod ang paglahok nila sa lipunan.

BAGONG PAMAMAHALA

 
Itayo ang isang demokratiko, makabayan at makamasang pamahalaan na may representasyon at paglahok ng mamamayan sa lahat ng antas.

Iwaksi ang lahat ng porma ng korupsyon at maningil ng pananagutan sa mga opisyal ng kasalukuyang pamahalaan.

Join now!

Be part of change! Filipinos aged 13 to 35 years old are welcome to join KABATAAN PARTYLIST. Lead the primary task of arousing, organizing and mobilizing the youth to be force for genuine change.