16 na Taon ng Pagsulong at Paglaban para sa Edukasyon, Karapatan at Pagbabago!

Thursday, June 29, 2017

Sumusulong at nagpapatuloy ang pakikibaka ng kabataan para sa karapatan at kagalingan nito!

Sa labing-anim na taon ng pagtindig ng kinatawan nito sa kongreso, napatunayan nito na kaya ng kabataan na isulong ang pulitika ng pag-asa, pakikibaka at pagbabago. Higit pa sa mga kinatawan sa gobyerno, ito ay pulitikang nakaasa una sa sama-samang lakas ng kabataang Pilipino para iguhit ang linya at ikampanya ang pagtatakwil sa bulok na sistema.

Ngayon, higit sa lahat, hinog ang kundisyon upang sumulong sa tumitinding kahirapan at krisis, at sa tumitinding hidwaan ng naghaharing uri sa gobyerno.

Kasabay ng muling pagpasok natin sa kongreso ang pag-upo ni Presidente Rodrigo Duterte sa pwesto. Bitbit ang islogan na ‘change is coming,’ ang kakaiba niyang pagkaluklok sa pwesto ay protesta ng mamamayan sa nabubulok na sistema na pinalala lamang ng nakaraang rehimen.

Nagpakita siya ng mukhang progresibo, maka-kaliwa at sosyalista, at sa una’y nagpakita ito sa pagpasok ng ilang maka-Kaliwa sa gabinete at malaking pagusad sa peace talks. Samantala, nagpakita rin ang maka-kanan, neoliberal at pasistang pananaw sa krisis ng lipunan, na sinusuhayan ng militar at mga imperyalista para sa kanilang interes.

Sa kabila ng bangayan ng dalawang pwersang ito, tanong ng kabataan at sambayanan: parating na nga ba ang pagbabago?

Patuloy na Pagsulong ng Libre, Maka-masa at Siyentipikong Edukasyon

Ang mahabang pakikibaka ng kabataan para sa karapatan sa libre at makamasang edukasyon ay umaalingawngaw hanggang sa mga pader ng lehislatura. Ibinunga nito ang mga pakana para isabatas ang libreng matrikula sa mga state universities and colleges (SUCs), simula sa P8.3 bilyon na budget para sa CHED para sagutin ang matrikula ng mga SUC para sana sa taong ito.

Ngunit hindi isusuko na lang ng mga naghaharing uri at mga kapitalista-edukador ang kanilang interes sa pagpapatuloy ng neoliberal na edukasyon, at sa papataas ng matrikula at iba pang bayarin sa pag-aaral na nagpataba sa bulsa ng mga ito.

Sa basbas ng conditional veto ni Duterte, ipinasok sa Implementing Rules and Regulations (IRR) ang prioritization at iba pang rekisito para maging kwalipikado sa libreng matrikula. Ani ng CHED at ng mga administrador, may mga estudyanteng hindi sasaklawin ng libreng matrikula.

Dismaya at reklamo mula sa mga mag-aaral ng iba’t ibang SUC ang dulot ng prioritization directive na ito.

Dahil limitado umano ang pondo ng mga SUC para sa libreng matrikula, inihahanda na ang iba’t ibang paraan ng paniningil ng matrikula sa kabila ng Free Tuition 2017. Samantala, patuloy pa rin ang panghuhuthot ng matataas at labis-labis na other school fees (OSF) sa mga SUCs, at alanganing taasan pa lalo ang mga ito.

Sa patuloy na deregulasyon, pribatisasyon at liberalisasyon sa neoliberal na edukasyon, lalong itinutulak ito kasabay ng mga partnerships sa mga korporasyon at iba pang paraan ng paglikha ng kita ng mga SUCs.

Lumilitaw naman ang reserbasyon sa mga mambabatas sa pagsulong ng libreng edukasyon. Sa Senado, limitado din ang libreng matrikula sa SUCs at walang imik sa matataas na other school fees ang panukalang SB 1304. Samantala, sa Kongreso naman ay “isinasaalang-alang”, pahihintulutan at popondohan pa ang mga private school sa likod ng walang habas na pagtaas ng matrikula sa mga negosyong ito.

Sa mga private school, patuloy ang panghuhuthot ng kita at pagpapataba ng bulsa ng mga kapitalista-edukador na mga may-ari ng mga ito. Inaprubahan ng Commission on Higher Education (CHED) ang pagtataas ng matrikula ng 261 na pribadong pamantasan, habang nasa 234 naman ang magtataas ng iba pang bayarin o other school fees.

Sa huling limang taon, tumindi ang epekto ng deregulasyon at nagresulta sa taun-taon na pagtaas sa koleksiyon sa matrikula at OSF. Umaabot ng daang-libo ang isang taong pag-aaral sa mga malalaking pamantasan sa NCR, gaya ng DLSU na naniningil ng P236,416.14/taon, ng ADMU na nangongolekta ng P188,000/taon, at ang UST na papalo ng halos P110,000/taon.

Ipinagpapatuloy pa rin ni Duterte ang K to 12 program na sinimulan ng nagdaang rehimeng Aquino, sa kabila ng postura na isuspindi o itigil ito. Patuloy na kumikita ang malalaking private schools sa dagdag 2 taong senior high school, lalo na’t walang kakayahan ang mga pampublikong hayskul na i-implementa ito. Dagdag pa rito ang mga subsidyo ng gobyerno gamit ng voucher system. Ilan sa mga pinakatampok na nakinabang sa K to 12 ang UST, La Salle, STI, at APEC Schools franchise.

Samantala, patuloy na nakikinabang ang mga dayuhan sa nilikhang reserbang lakas paggawa, na may kasanayang teknikal-bokasyunal at propesyunal sa ilalim ng K to 12. Matabang lupa ang malaking balon ng reserbang paggawang ito para lalo pang hilahin pababa at baratin ang sahod.

Ginuguho rin ang diwa ng nasyunalismo at patriyotismo sa diwa ng pagtatanggal ng mga makabayang subject at pagsubo ng mga kabataan sa pandaigdigang merkado. Nais ding ipataw ang mga pasista at mali-maling larawan ng patriyotismo sa pamamagitan ng pagpataw ng ROTC sa senior high school at pag-inkorpora nito sa K to 12.

Pagsulong at Paglaban para sa Karapatang Pantao at Laban sa Tumitinding Pasismo

Tumitindi ang mga atake sa karapatang tao at sa mamamayan sa ilalim ng pasismo ng rehimeng Duterte. Sa tulong at panunulsol ng AFP at ng pagpapatuta nito sa imperyalistang US, dahan-dahang pumapaling si Duterte sa pagtupad ng kanyang militarista at pasistang pantasya sa delusyon na ito ang sagot sa krisis ng lipunan. Ngunit sa likod ng mabangis na gera kontra droga, terorismo at rebelyon, ang natatamaan lamang ay ang mamamayan.

Agosto 2016 nang magsimula ang serye ng extrajudicial killings sa oplan tokhang, na kumitil ng 8,000 na sibilyan sa pagbibintang na sila’y ‘pusher’ o gumagamit ng droga. Habang tinatapatan ng baril ang mga mahihirap sa lungsod, ang mga lider-aktibista at mamamayan naman sa kanayunan ang tinapatan ng mga aresto, detensyon at iba pang operasyon ng militar sa tabing ng gera kontra droga.

Karugtong nito, itinulak naman ang death penalty, kasabay ng iba pang pasistang tunguhin ng rehimen sa tulong ng malaking suporta nito sa Kongreso.

Muling ipinakita ang pasistang tunguhin ng Duterte at AFP sa pagpataw ng all-out war nang unang maalangan ang peace talks sa pagitan ng GRP at NDF. Lumakas ang mga operasyong militar, pagbakwit sa mga komunidad, pagdakip at pamamaslang sa mga lider-aktibista o kaya’y ordinaryong mamamayan.

Matagal nang pahayag ni Duterte ang pakanang ipataw ang martial law sa buong bansa. Pinayagan pa nga nito ang mala-hokage na paglilibing sa diktador na si Ferdinand Marcos sa Libingan ng mga Bayani.

Kasabay ng dahan-dahang pagpasok ng mga dating militar sa gabinete ni Duterte, sumiklab na ang martial law sa Mindanao sa panunulsol ng mga ito matapos gumanti ang grupong Maute sa isang operasyon ng AFP sa Marawi. Ginagawang dahilan ang mga mababaw na simbolong Islam, tulad ng pagwagayway ng bandilang itim, para sabhing gera raw kontra ISIS ang martial law.

Sa loob ng isang buwan, marami nang sibilyan at mamamayan ang natamaan ng deklarasyong ito. Sapilitan na ngang lumikas, hinarang ang mga Muslim at mga sibilyan sa mga checkpoint. Tinatakot ng rape ang mga kababaihan. Dahil sa suspensyon ng writ of habeas corpus, basta-bastang dinadakip at pinaghihinalaan pang pinatay ang mga sibilyan sa mababaw na dahilan, tulad ng pagsuot ng itim atbp. Hinaharang ang mga donasyon para sa mga bakwit, at nag-iimbento pa ng dahilan tulad ng tanim-bala para bigyang katwiran ito. Kawawa ang mamamayan ng Marawi at Mindanao sa oras-oras na airstrikes.

Walang balak ang rehimen na itigil ito anumang oras at pawang naghahanap pa ng dahilan para palawakin ang martial law sa buong bansa, at tapatan o higitan pa ang dahas ng martial law ni Marcos. Paibaiba ang mga pahayag ng militar at natatakpan ng makapal ng usok ng fake news sa sitwasyon sa Mindanao. Ipinasa na nga ni Duterte sa kamay ng AFP kung nais nilang ipagpatuloy ang martial law.

Walang ibang nakikinabang sa martial law kundi ang pangkating AFP, na kahit si Duterte ay aminadong patuloy na sunud-sunuran sa imperyalistang US. Kahit ang ibang pangkatin ng naghaharing uri ay nakikita ang potensyal nito upang lalo pang pakinabagan ang yaman at rekursong nakatago sa Mindanao at ibuhos ang mga investment sa mga proyektong imprastraktura rito.

Sa gitna ng gerang ito, imbis na napaghati ay napagbuklod pa ang mamamayang Moro upang mag-aklas laban sa iisang kaaway na imperyalismong US, na matagal nang inatake ang kanilang pagkakakilanlan at identidad.

Nagpapatuloy na Laban para sa Pagbabago

Sa kabila ng papatinding pasismo, mapanlinlang na libreng tuition at neoliberal na edukasyon, patuloy pa rin ang kabulukan ng nagdaang sistema sa isang taon ng bagong rehimen. Talamak pa rin ang kontraktwalisasyon sa mga manggagawa. Nananatiling walang lupa ang mga magsasaka.

Tinapatan ang pangakong tapusin ang kontraktwalisasyon ng DO 174 ng DOLE, na sa totoo lang ay kopya ng nakaraang mga panukala at pinagpatuloy lang ang atake ng kontraktwalisayon sa malaking bilang ng manggagawang patuloyna binabarat ang sahod at pinagkakait ng karapatang mag-unyon.

Groups storm US Embassy to denounce EDCA, ASEAN (photo credit: Paula Sabrine / Anakbayan)

Pagkatapos magalit sa US, nananatiling pakitang tao ang independent foreign policy at nagmistulang paglalaro lang sa mga imperyalistang bansa sa panahon ng multi-polar na hatian ng daigdig. Habang binubuo ng mga relasyon sa Tsina at Russia para makapangutang, patuloy pa rin ang mga base militar at exercises ng mga sundalo ng US sa ating mga kapuluan. Pinagbibigyan pa mga at pahihintulutan ang panghihimasok ng US sa tabing ng pagtulong sa martial law at sa gera kontra terorismo.

Sa kabila ng pagposturang makakaliwa, sosyalista at anti-oligarch ni Presidente Duterte, nananatili ang ating kawalang-ilusyon na makakamit ang pagbabago sa loob ng patuloy na nabubulok na estado. Lumiliit ang lugar ng mga progresibo sa gabinete, na dahan-dahang pinapasok ng mga militarista. Ilang beses na na-bypass ang appointment ng mga progresibo sa kabila ng mga pagbabanta ng naghaharing uri laban sa kanilang pagkapuwesto sa poder. Lumiliit ang posibilidad na ituloy ang peace talks sa pagitan ng GRP at NDF, sa kabila ng mga malaking igpaw sa mga kasunduan sa dalawang panig. Pawang ginagamit lamang ang peace talks para pasukuin ang mga rebolusyonaryo sa isang tigil-putukan, imbis na tugunan ang ugat ng armadong paglaban, kahirapan at krimen.

Sa kabila ng bangayan ng dalawang pwersang ito, tanong ng kabataan at sambayanan: parating na nga ba ang pagbabago?

Higit na Paglaban para sa Edukasyon, Karapatang-Pantao, at Pagbabago

Nakita ng mamamayan na ang ‘paglalantad’ ni Duterte sa gitna ng dalawang pwersang ito ay hindi pelikulang papanooorin na lang at susubaybayan. Nakita ng kilusang masa ang papel nila bilang subhetibong pwersa para paypayan ang ‘paglalantad’ na ito.

Binukas ng #OccupyPabahay ng mga maralita ng Kadamay ang usapin na habang maraming nakatiwangwang na bahay, maraming pinapalayas sa kanilang mga bahay. Tinitindig ng mga #Bungkalan ng mga magsasaka sa iba’t ibang rehiyon ang laban para buwagin ang mga hacienda at bawiin ang lupang matagal na dapat nilang nabawi sa panginoong maylupa. Pinaralisa ng #TransportStrike ng mga jeepney ang kalsada upang ipanawagan ang paghinto sa jeepney phaseout at pagsulong ng makamasang transport. Dumarami ang #GeneralStrike ng mga unyon ng manggagawa, at ang 100,000 na mobilisasyon noong May 1 ay patunay ng lumalakas na kilusan para sa pagbabago.

Malaki ang oportunidad at bintana para isulong at ipaglaban ng kabataan ang kanyang mga karapatan.

Bilang mga tagapagmana ng bukas, at tangan ang ating lakas at entusiasmo, tayong mga kabataan ang may kakayahang isulong ang pulitika ng pag-asa at pakikibaka sa mas mataas na antas!

Kailangang itindig ang pinakamalawak na mga chapter at formation ng Kabataan Partylist sa ating mga paaralan, kolehiyo, hayskul, komunidad at barangay. Itayo ang mga chapter at formation at kaagad ilunsad ang mga malalaking tipon para italakay ang CBL ng Partido, kasabay ng talakyan sa mga isyu ng bayan. Palakasin ang kilusang pag-aaral, ilunsad ang mga forum at talakayang pagaaral sa sitwasyon at krisis ng lipunan.

Iisekdyul ang regular na integrasyon sa mga batayang sektor – magsasaka, manggagawa, maralitang lungsod atbp. Makipamuhay sa kanila at aralin kung paano isasanib ang laban nila sa laban nating mga kabataan, laluna’t bumubuo tayo sa kalakhan ng mga sektor at uring ito.

Makaimisahin ang internet, visual propaganda, verbal na pagtatalakay sa mga classroom, TV, radyo, print at social media, para makapagpropaganda at makpagtalakay ng linya, prinsipyo at panawagan ng partido.

Kunin ang pinakamalawak na suporta ng mga pulitiko at iba pang alyado sa ating mga panawagan, at maksimisahin ito para sa suportang politikal at lohistikal.

Patibayin ang lawak at latag ng pambansang saklaw ng Partido at ilunsad ang mga kumperensyang pam-probinsya, pan-rehiyon at pambansa.

Inspirasyon natin ang katapangan ng ating mga bayani, tulad nina Rizal, Bonifacio at Emilio Jacinto, sa patuloy na pagsisilbi sa bayan. Bilang tagapagmana ng bukas, patuloy ang ating paglaban para maging maganda at makabuluhan ito. Ang posisyon natin bilang Kinatawan ng kabataan ang magiging katalista ng paglakas ng ating boses bilang isang kilusan para sa pagbabago.

Ang yaman ng karanasan na nabuo sa labing-anim na taon ng Kabataan Partylist, ang magiging gabay upang umigpaw sa ating pagkilos. Huhulma tayo ng mga aral mula sa ating mga tagumpay at kabiguan, muling lilikha ng kasaysayan at isusulong ang ating laban sa mas mataas na antas! ###

Itigil ang paniningil ng matrikula, ibasura ang other school fees! Ipaglaban ang libre at makabayang edukasyon para sa lahat!

Labanan ang Martial Law! Labanan ang panunupil at pasismo ng estado!

Kabataan, itaas ang antas ng laban para sa edukasyon, karapatang-pantao at pagbabago!

June 30 Walkout sa Unang taon ni Duterte

July 19 State of the Youth Address

July 24 Ikalawang SONA ng Pangulo